Privacy/AVG

De Privacyverklaring Stichting AllKidsShouldPlay in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking AGV (versie september 2018)

Inleiding
Om  diensten te kunnen leveren verwerkt Stichting Allkidsshouldplay persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Stichting Allkidsshouldplay inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Stichting Allkidsshouldplay zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Maud Verheij, maudverheij@lombok.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Allkidsshouldplay verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:
o Man/vrouw (facultatief)
o Achternaam, voorletters, voornamen
o E-mailadres
o Straat, huisnummer, postcode, woonplaats (facultatief)
Bijzondere persoonsgegevens:
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt

Verwerkingsgrond
Stichting Allkidsshouldplay verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
o betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
o of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Stichting Allkidsshouldplay met betrokkene heeft gesloten;
o of Stichting Allkidsshouldplay een wettelijke verplichting dient na te komen
o of een gerechtvaardigd belang van Stichting Allkidsshouldplay, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de activiteiten van Stichting Allkidsshouldplay aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
o versturen van informatie over projectvoortgang
o marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
o e-mailcontact
o uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Allkidsshouldplay verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Stichting Allkidsshouldplay zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
Wettelijke grondslag: Stichting Allkidsshouldplay houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: tot vernieuwing gegevens is vereist

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.  Dit kan door middel van telefoon of e-mail aan maud.verheij@lombok.nl.  Stichting Allkidsshouldplay zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Beveiliging van de door Stichting Allkidsshouldplay vastgelegde persoonsgegevens
Stichting Allkidsshouldplay neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Allkidsshouldplay.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Stichting Allkidsshouldplay onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Stichting Allkidsshouldplay meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Stichting Allkidsshouldplay onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Stichting Allkidsshouldplay via maud.verheij@lombok.nl

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Stichting Allkidsshouldplay schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).