Beleidsplan

Welkom bij AllKidsShouldPlay!

Mambo Maonyesho Mazuri – Wote Watoto Wacheze
Mambo Mooie Voorstelling – Alle Kinderen SpelenKindercircus in Mambo Tanzania

In Mambo, een dorp in de Usambara mountains in het Noorden van Tanzania,  hebben kinderen en jongeren een circus waarmee zij voorstellingen geven. Met hun nieuw ontdekte talenten, organiseren en choreograferen zij hun eigen voorstellingen en zijn zij allerlei andere activiteiten gaan ondernemen, zoals sport en spel, muziek en dans. Zowel jongens als meisjes voetballen en fietsen, ze leren Engels en boekhouden. De oudere kinderen spelen met heel jonge kinderen, lezen hen voor en geven hen zo een betere start op de basisschool.

Perspectief op beter leven

Al deze activiteiten bieden alternatieven voor kind huwelijken of naar de grote stad vertrekken zonder enige bagage om daar veelal op straat te eindigen. Kinderen krijgen zelfvertrouwen en ontdekken hun talenten, raken gemotiveerd om terug naar school te gaan en sommigen zijn zelfs al een vervolgopleiding gestart. Zij worden begeleid door Gijs, een Nederlander met ervaring als sportcoach en als facilitator voor optredende bands. En door een aantal Tanzaniaanse volwassenen met ervaring in onderwijs en maatschappelijk werk. De kinderen nemen steeds meer verantwoordelijkheden op zich. De begeleiding wordt steeds meer ondersteunend.

Duurzame voortzetting

Voor de duurzame voortzetting van de in 2013 gestarte kinderactiviteiten, is geld nodig. Daarom doen we een beroep op u als sponsor of donateur. Uiteraard houden wij u op de hoogte van wat er met uw geld gebeurt. Het gaat rechtstreeks naar Mambo en wordt volledig besteed aan de kinderactiviteiten. We zullen dat laten zien met foto’s, verhalen en een jaarrekening.

1 Algemeen

1.1. Missie/visie
“Scholen bouwen is mooi, maar het is beter te zorgen dat de kinderen naar de scholen gaan die er al zijn”.

1.2 Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van jongeren in
Tanzania in het bijzonder – doch niet uitsluitend – op het gebied van taal, sociale
vaardigheden, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit en al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het (doen) organiseren van activiteiten die bijdragen aan de bewerkstelliging
van het in lid 1 beschreven doel zoals – doch niet uitsluitend – muziek-, sporten
creatieve en culturele activiteiten alsmede het (doen) aanbieden van
kooklessen en Engelse lessen;
b. het bieden van ondersteuning met raad en daad;
c. het werven van financiële middelen en donateurs;
d. het mee- en tegendenken met de uitvoerende jongerenwerkers in Tanzania, zulks in nauwe samenwerking met een of meer Tanzaniaanse niet gouvernementele
organisaties.

1.3 Strategie
Naast dat spelen gewoon leuk is, is het vooral ontzettend belangrijk dat kinderen uitzicht hebben op een goed leven, waar zij zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. In Mambo wonen ongeveer 6000 mensen. De helft daarvan is jonger dan 14 jaar. Door het circus leren kinderen trucs, ontdekken hun behendigheid op de een-wielers, met jongleren steltlopen en acrobatiek. Anderen blijken juist talent te hebben met muziek maken, en geven de voorstellingen een muzikale begeleiding, of met decor bouwen. Kinderen kunnen experimenteren en leren om te organiseren, zowel wat betreft de inhoud van de voorstellingen, als wat betreft de trainingsbijeenkomsten, maaltijden die gekookt worden voor alle kinderen die komen trainen, en het verzinnen van nieuwe activiteiten. De oudere kinderen groeien door en worden trainer en begeleiden iets jongeren co-trainers. Een aantal leert boekhouden en kan zo alle financiën van het circus en de Barabarani bijhouden. Er is een klas voor Engelse les. Sommigen hebben leren fietsen en kunnen toeristen gidsen op mooie fietstochten in de omgeving. De ervaringen leiden tot ondernemingszin.
Kinderen mogen proberen waar zij goed in zijn. En leren van fouten. Een aantal van de oudere kinderen zijn trainers in het circus geworden. En leiden het spelen op straat in steeds meer wijken van Mambo. De straatspelen, Barabarani, breiden zich uit, omdat ook andere wijken erom gaan vragen.

2. Huidige situatie

2.1 Geschiedenis

In Mambo, Lushoto, Usambare Mountains in Tanzania is begin 2013 een kindercircus gestart door Gijs de Wit in samenwerking met de eigenaren van MamboViewpoint, een lodge. In de loop der jaren zijn de activiteiten en de tijd die Gijs er doorbracht gegroeid. Om verder te kunnen groeien is de organisatie in 2018 naar de Tanzaniaanse NGO Makini overgegaan, waardoor er een nieuwe stap naar zelfstandigheid en duurzaamheid is gezet. Makini werkt in Dar es Salaam met straatkinderen.  In Nederland is in 2018 de Stichting AllKidsShouldPlay als steunstichting opgezet.

In Mambo hebben de kinderen en jongeren de organisatie steeds meer overgenomen en gaat Gijs meer en meer als coach/ supervisor van de kinderen optreden. In 2020 hebben zij hun eigen vereniging opgezet en kunnen we vol trots zeggen dat wij met de lokale vereniging Upendo na Amani samenwerken.

2.2 Activiteiten van de organisatie

Circus: Mambo Maonyesho Mazuri
Wekelijks zijn er trainingsbijeenkomsten op zaterdag- en zondagmiddag. Deze worden voorafgegaan door een gezonde maaltijd die ook door de kinderen worden bereid. De middag wordt opgesplitst in tweeën, waarbij de jongsten als eerste oefenen en de ouderen daarna. Momenteel vinden de trainingen plaats op het voetbalveld omdat het nieuw gekochte stuk land nog niet gereed is om activiteiten op te houden.
Er worden ook met grote regelmaat voorstellingen gegeven in een hotel in Mambo als er veel gasten zijn, maar ook op scholen bij bijvoorbeeld officiële gelegenheden.

Barabarani: voorschoolse activiteiten

De oudere circuskinderen hebben het initiatief genomen om in verschillende wijken in het dorp met jonge kinderen te gaan spelen. Dat kinderen spelen is niet vanzelfsprekend. Kinderen vanaf vier jaar letten al op hun jongere broertjes en zusjes. Ze helpen mee met het huishouden, halen water en brandhout. Het spelen met de jongsten van Mambo heet Barabarani. Wat letterlijk “op straat zijn” betekent. Dit is de naam die de kinderen zelf hebben verzonnen voor de spelen. Barabara is straat. De Barabarani vindt op vaste dagdelen plaats in een groeiend aantal wijken. Steeds onder begeleiding van een vast koppel van een ervaren en een jongere co-trainer. Aan de ouders is toestemming gevraagd of hun kinderen mee mogen doen. Zij juichen het toe. Naast dat het spelen leuk is, kunnen de kinderen beter voorbereid naar de basisschool gaan. Door voorgelezen te worden, en liedjes te zingen leren zij beter kiSwahili, de officiële taal op school, en maken zij alvast kennis met een beetje Engels.

Fietsen

Er zijn vaste groepjes jongens en meiden die in de bergen fietsen. Zo leren zij bedreven te worden in het fietsen en leren zij fietsroutes. Op termijn kunnen zij toeristen gidsen tijdens fietstochten door de prachtige omgeving. Door het uitermate steile verloop van de omgeving is er een groot doorzettingsvermogen nodig om de ritten te kunnen voltooien. In ’n half jaar is de progressie zo groot bij velen dat Gijs van achterom kijken is overgegaan of ie de groep voor zich nog kan zien.
Voetballen
Het dorp heeft een prachtig voetbalveld. De kinderen trainen er en er worden regelmatig voetbal wedstrijden gehouden met teams van naburige dorpen. In samenwerking met de school proberen we nu op schooldagen na afloop van de schooltijd in groepen te gaan voetballen.

Muziek en Dans
Activiteiten op gebied van muziek en dans staan op het moment op een lager pitje. De muziekinstrumenten die in eerdere jaren meegenomen zijn naar Mambo zijn nog bij MamboViewpoint. We wachten nog op de overdracht van deze materialen. Wel wordt er veel gezongen met de kleine kinderen.

3. Toekomst
Al deze nieuwe verworvenheden leiden ertoe dat kinderen terug willen naar school, of juist op school blijven. De kinderen die meedoen aan het circus behalen betere resultaten op school. Zij hebben perspectief gekregen. Door het ontwikkelde zelfvertrouwen en doordat kinderen vanaf jonge leeftijd rolmodellen van ouderen kinderen zien, krijgen zij perspectieven. Jonge meiden hoeven zo niet persé jong te trouwen. Er zijn alternatieven.
Voor de oudere kinderen zijn er perspectieven op werk in het dorp gekomen, bijvoorbeeld als trainer. Voor hen is het daardoor ook aantrekkelijk geworden om in Mambo te blijven, in plaats van hun heil in de grote stad te gaan zoeken.

4. Organisatie

In Mambo en omgeving:

De kinderen krijgen ondersteuning van verschillende volwassenen: coördinator Gijs de Wit, een leraar en een maatschappelijk ondernemer. In Mambo hebben de kinderen de organisatie steeds meer overgenomen en gaan de volwassenen meer en meer als coach en supervisor van de kinderen optreden. Zij hebben de sportvereniging Upendo na Amani opgezet. Upendo na Amani is Swahili en betekent Liefde en Vrede.

Vandaar uit vinden alle activiteiten plaats voor en met honderden jongeren en kinderen zoals het circus, fietsen en de Barabarani (straatspelen met jonge kinderen). De activiteiten hebben vaste trainers.

 In Nederland: 

AllKidsShouldPlay Nederland is een particuliere stichting en opereert zelfstandig en onafhankelijk. Ons doel is de activiteiten in Mambo en omgeving te ondersteunen met raad en daad en geld. Het geld komt van particuliere donaties en fondsen.

AllKidsShouldPlay werkt samen met de Tanzaniaanse sportvereniging Upendo na Amani. Deze vereniging wordt geleid door een aantal jongvolwassenen die vanaf het eerste uur deel uit maakten van het circus. Zij hebben inmiddels hun talenten  kunnen ontwikkelen. Zij worden bijgestaan door een aantal volwassenen uit Mambo en Mtae regio. De oudere circuskinderen in Mambo zijn heel nieuwe rolmodellen voor alle kinderen.

5. Bestuur

5.1 Gegevens conform de regels van de Belastingdienst voor ANBI’s
Naam Stichting Allkidsshouldplay Nederland
RSIN 859165383
KvK-nummer 72590645
ANBI-status in aanvraag
Contactgegevens +31(0)6 15021869
mail: aksp@lombok.nl

5.2 Bestuur
Bestuur
Voorzitter: Maud Verheij
Secretaris: Ingrid Veltkamp
Penningmeester: Paul Zwetsloot
Bestuurslid: Stijn Gies

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun werkzaamheden.

6. Financiën

6.1. Financieel beleid
Uitgangspunt is dat de Stichting een sober uitgavenbeleid voert zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de Stichting. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, noch vacatiegeld. Enkel door bestuursleden noodzakelijk gemaakte kosten worden op verzoek vergoed. Uitgangspunt is dat inkomsten maximaal worden besteed in overeenstemming met doelstellingen van de Stichting.
Vermogensvorming is geen algemeen doel binnen het financieel beleid en is enkel aan de orde wanneer dat uit oogpunt van de continuïteit van de Stichting wenselijk of noodzakelijk is.

De administratie van de Stichting wordt zodanig ingericht dat:
• Het Jaarverslag een overzicht geeft van de vermogenspositie bij aanvang en einde van ieder jaar.
• Het Jaarverslag een naar aard en omvang gespecificeerd overzicht biedt van de in enig jaar ontvangen middelen.
• Het Jaarverslag een naar aard en omvang gespecificeerd overzicht biedt van de bestedingen en uitgaven.
• Het Jaarverslag een naar aard en omvang gespecificeerd overzicht biedt van gemaakte kosten in enig jaar.
• Het Jaarverslag een apart overzicht biedt van door leden van het Bestuur ontvangen onkostenvergoedingen in enig jaar. Conform de Statuten worden geen vacatiegelden betaald.
• Verwerven van middelen
De Stichting zal haar activiteiten in het eerste jaar baseren op reeds ten tijde van de oprichting  toegezegde middelen. Bijdragen zullen voornamelijk afhankelijk zijn van zowel maandelijkse giften van vast donateurs als incidentele giften. Er kan sprake zijn een kleine reserve zijn voor overlopende kosten, maar veelal zullen uitgaven worden aangepast aan de inkomsten.
De Stichting zal geen commerciële activiteiten ontplooien.

6.2 Fondsen en donaties
De Stichting zal, onder meer via een eigen site, bekendheid geven aan haar activiteiten,  aandacht vragen voor de doelstellingen van de Stichting en het belang van ondersteuning benadrukken. Deze activiteiten hebben tot doel te bereiken dat de sympathie voor doelstellingen en activiteiten van de Stichting toeneemt hetgeen een gunstig effect kan hebben op de beschikbare middelen.
De stichting heeft o.a. als doelstelling het financieren van activiteiten en projecten voor de kinderen in Mambo, Tanzania. De taken van de stichting bestaan vooral uit het bijeenbrengen van fondsen. De stichting richt zich daarvoor in eerste instantie op particuliere donateurs die zich verbinden aan het werk van de stichting door een regelmatige donatie te verstrekken. Daarnaast zijn eenmalige donaties, vaak ingebracht als cadeau bij een jubileum of ander feest, ook zeer welkom. Naast donateurs verwelkomt de stichting ook graag sponsors.  Zij kunnen hun wens om Bewust Maatschappelijk te Ondernemen vormgeven door een relatie aan te gaan met AllKidsShouldPlay.
Het geld gaat direct naar AllKidsShouldPlay en wordt volledig besteed aan vergoedingen voor de kinderen en trainers, spel- en leermateriaal voor de activiteiten, en infrastructuur in het dorp.

Uitgaven die niet begroot zijn worden slechts gedaan op basis van een goed gefundeerd verzoek van de projectleider in Tanzania en na goedkeuring door het bestuur. De organisatiekosten zijn laag en blijven beperkt tot administratieve kosten (zoals kosten die aan een bankrekening zijn verbonden en een gering bedrag voor het onderhouden van de website). In januari van enig jaar maakt de secretaris een Jaarverslag en maakt de penningmeester een Financieel Verslag met daarin een staat van baten en lasten van het betreffende jaar en een balans per einde boekjaar. In Tanzania wordt een kas bijgehouden die door de projectleider maandelijks wordt gecontroleerd en vervolgens naar de penningmeester wordt gestuurd. De penningsmeester stelt vast of de uitgaven conform de begroting zijn geweest en kan na goedkeuring bedragen overmaken naar de projectleider in Tanzania. De voorzitter en minimaal een ander bestuurslid (niet zijnde de penningmeester) controleren de bankrekeningen, zowel naar in- en uitgaande betalingen als naar het eindsaldo per einde boekjaar.